ระบบพัฒนาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
LISLC D-Learning

รู้จักระบบ LISLC D-Learning
  • ระบบพัฒนาการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ ระบบ LISLC D-Learning ย่อมาจาก Life Long Learning Institution for Society Learning Center Digital Learning ซึ่งเป็นระบบการศึกษาทางไกลแบบดิจิทัลของศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เป็นระบบการจัดการศึกษาหลักของศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ซึ่งในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ด้วยระบบ Moodle ซึ่งเป็นระบบการจัดการเรียนการสอนแบบอีเลินนิ่งที่ได้รับความนิยม ประกอบกับเป็นระบบที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีในระดับพื้นฐาน ก็สามารถใช้งานระบบได้ไม่ยากนัก โดยศูนย์การเรียนได้พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีความต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามความพร้อม ความต้องการ และโอกาสของผู้เรียน
วิธีการเข้าใช้งานระบบ
  • นักศึกษาสามารถเข้าใช้งานระบบ LISLC D-Learning โดยระบุบัญชีผู้ใช้ (User) : รหัสประจำตัวนักศึกษา@lislc.com  รหัสผ่าน (Password) : เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
  • นักศึกษาใหม่ รหัส 66 ที่เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2566 สามารถเข้าใช้งานระบบได้ตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566