บริการทางการศึกษา แหล่งข้อมูลการศึกษา ระบบการศึกษาทางดิจิทัล และเอกสารดาวน์โหลด

ข่าวเด่น รางวัล และความภาคภูมิใจ ประชุมสัมมนา /กิจกรรมของศูนย์การเรียน ภาพข่าว ข่าวรับสมัครงาน

ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาปรับปรุงข้อเสนอโครงการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา ปี 2566 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204 อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประกาศอนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน "ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 (อ่านต่อ)

ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566 ถึง 10 พฤษภาคม 2566 (อ่านต่อ)

 • ประกาศศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์การเรียน ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2565
 • คำสั่งศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565
 • ประกาศศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พ.ศ. 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
 • คำสั่งศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม สั่ง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2565
 • ประกาศศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พ.ศ. 2565 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2565
เว็บไซต์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อบังคับศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ว่าด้วยแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พ.ศ. 2565
 • ข้อบังคับศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พ.ศ. 2566
 • ระเบียบศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ว่าด้วยการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พ.ศ. 2566
 • ระเบียบศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พ.ศ. 2565 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2566
 • คำสั่งศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียน สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2566
 • คำสั่งศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอนประจำและผู้สอนพิเศษประจำศูนย์การเรียน สั่ง ณ วันที่ 10 มกราคม 2566
 • ประกาศศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เรื่อง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2566
 • ประกาศศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เรื่อง สรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ประกาศ ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2566
 • ประกาศศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเป็นผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาในคณะกรรมการศูนย์การเรียน ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2566
 • ประกาศศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เรื่อง ผลการสรรหาและคัดเลือกเป็นผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา และผู้แทนผู้จัดการศึกษาในคณะกรรมการศูนย์การเรียน ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566
 • ประกาศศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เรื่อง ปฏิทินการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • คำสั่งศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดการเรียนรู้นอกระบบเพื่อพัฒนาสมรรถนะที่จำเป็นและการเห็นคุณค่าในตนของเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม สั่ง ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2566
แผนที่ศูนย์การเรียน