ความเป็นมาของศูนย์การเรียน


ประวัติศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม

         ปี พ.ศ. 2564 มีการวมตัวกันของเครือข่ายนักศึกษา ครู และผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกันจัดตั้งชมรมขึ้นอย่างไม่เป็นทางการว่า “สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ดำเนินการเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับการศึกษาตลอดชีวิต
          ต่อมา มีการให้เพิ่มเติมชื่อชมรมว่า “สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม” เพื่อต้องการสื่อให้เห็นถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการเรียนรู้ว่ามีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน และได้ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และสนับสนุนส่งดสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาโดยตลอด

          ปี พ.ศ. 2565 การประชุมสมาชิกชมรมสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม มีการเสนอให้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนสมาคมให้ถูกต้องตามกฏหมาย ให้มีฐานะเป็นองค์กรเอกชนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ดังนั้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 จึงมีการประชุมจัดตั้งสมาคมสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2565 ขึ้น ณ เลขที่ 238/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยที่ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งให้ นายชัชวาลย์  บุตรทอง ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม คนแรก และมอบหมายให้ นายชัชวาลย์  บุตรทอง นางสาวเพ็ญนภา  กฤชทองคำ และนายบุญลือ  เลี้ยงประเสริฐ ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565
          ต่อมา วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม อนุญาตให้จัดตั้ง “สมาคมสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม” ให้ได้รับการจดทะเบียนเป็นสมาคมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงถือว่าสมาคมสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เป็นองค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ภายใต้วัตถุประสงค์ 5 ประการ ดังนี้

                    1. เพื่อส่งเสริมการศึกษาสำหรับผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา
                    2. เป็นศูนย์การแห่งการเรียนรู้ตามรูปแบบกฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิของค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555 ออกตามความในกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ หรือเป็นผู้มีความต้องการเข้าศึกษาในศูนย์การเรียน
                    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร บริการวิชาการ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งผู้สนใจและประชาชนทั่วไป
                    4. ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และการศึกษาตลอดชีวิต
                    5. ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง

          ต่อมา ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นปีเดียวกัน คณะกรรมการบริหารสมาคมสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2565ให้กำหนดระเบียบสมาคมสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ว่าด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พ.ศ. 2565 ประกอบกับ คำสั่งสมาคมสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม สั่ง ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 ส่งผลให้เกิดคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เพื่อดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งศูนย์การเรียนตามกฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555 ซึ่งออกตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นสถานศึกษา ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใต้วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์การเรียน 5 ประการ ดังนี้

                    1. เพื่อดำเนินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในรูปแบบต่าง ๆ ให้มีมาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
                    2. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนานวัตกรรมการศึกษา และสาธิตการศึกษาในรูปแบบศูนย์การเรียน ด้วยวิธีเรียนทางไกล รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการแก่ประชาชน
                    3. เพื่อเป็นแหล่งผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพ โดยการเตรียมพื้นฐานความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ การศึกษาต่อ และเป็นประชากรที่มีคุณภาพ
                    4. เพื่อเป็นต้นแบบของศูนย์การเรียนและขยายผลของรูปแบบการจัดการศึกษาไปยังศูนย์การเรียนเครือข่าย เครือข่ายบ้านเรียน และเครือข่ายการจัดการศึกษาโดยครอบครัว องค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน
                    5. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ตามรูปแบบกฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555 ออกตามความในกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ขาดโอกาสในการเข้าศึกษาในระบบโรงเรียนปกติ หรือเป็นผู้มีความต้องการเข้าศึกษาในศูนย์การเรียน ด้วยวิธีเรียนทางไกล

           ต่อมา ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการสมาคมสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ได้มีมติอนุมัติแผนการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เพื่อเสนอขอจัดตั้งศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ให้เป็นไปตามกฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิของค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสมาคมสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ได้มีหนังสือสมาคมสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ที่ สกรส.2565.101/006 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เพื่อประสงค์ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน
          ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้เข้าตรวจประเมินความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ประกอบการพิจารณาอนุญาตให้จัดตั้งศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ที่ ศธ 04323/5126 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานใหญ่ สมาคมสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
          ต่อมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ได้มีหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ที่ ศธ 04323/5633 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาจัดตั้งศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พร้อมทั้งแนบ ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เรื่อง อนุญาตการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2565 โดยอนุญาตให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน ชื่อศูนย์การเรียน “ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม” สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ตามแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน จึงถือว่า ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม มีฐานะเป็นสถานศึกษา ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และสามารถดำเนินการจัดการศึกษาอย่างเป็นทางการได้ตามกฏหมาย

ตราสัญลักษณ์ศูนย์การเรียน
ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม
หนังสือแจ้งผลการพิจารณาจัดตั้งศูนย์การเรียน
ประกาศจัดตั้งศูนย์การเรียน