หลักสูตรที่เปิดสอน


หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พ.ศ. 2565 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีการแบ่งระดับการศึกษา จำนวน 2 ระดับ คือ
          1. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาต้นต้น (ม.1-3) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี
          2. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ระยะเวลาศึกษา 2 ปี

          รายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้
          1. หลักสูตรการศึกษานอระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3)
                    1.1 ระยะเวลาในการศึกษา : 4 ภาคการศึกษา (2 ปี)
                    1.2 รูปแบบการเรียนการสอน : การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ LISLC e-Learning
                    1.3 การสอบ : การทดสอบผ่านระบบออนไลน์ หรือ การทดสอบแบบ Takehome Exam
                    1.4 จำนวนหน่วยกิต : 56 หน่วยกิต                     1.5 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย : 1,140 บาท/ภาคการศึกษา (4 ภาคการศึกษา) หรือ  190 บาท/เดือน (24 เดือน)
                    1.6 รายละเอียดหลักสูตร : คลิกเพื่อดาวน์โหลด

          2. หลักสูตรการศึกษานอระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)
                    1.1 ระยะเวลาในการศึกษา : 4 ภาคการศึกษา (2 ปี)
                    1.2 รูปแบบการเรียนการสอน : การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ LISLC e-Learning
                    1.3 การสอบ : การทดสอบผ่านระบบออนไลน์ หรือ การทดสอบแบบ Takehome Exam
                    1.4 จำนวนหน่วยกิต : 76 หน่วยกิต                    1.5 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา แบบเหมาจ่าย : 1,360 บาท/ภาคการศึกษา (4 ภาคการศึกษา) หรือ  230 บาท/เดือน (24 เดือน)
                    1.6 รายละเอียดหลักสูตร : คลิกเพื่อดาวน์โหลด