Application Form
ระบบสมัครขึ้นทะเบียนนักศึกษา
ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
สถานศึกษาตาม มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

คำแนะนำ
              1. ศึกษาตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจาก คู่มือนักศึกษา
              2. โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่อง ให้ครบถ้วน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้สมัคร
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน

*โปรดระบุที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัคร เพื่อจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรียน หากไม่ระบุ ศูนย์การเรียนจะจัดส่งเอกสารไปยัง ที่อยู่ตามที่ปรากฎในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลการสมัคร
 
ส่วนที่ 4 เอกสารการสมัคร
 1. เอกสารประกอบด้วย
  1.1 ไฟล์รูปถ่าย หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ และไม่สวมหมวก สวมเสื้อสีขาวมีปก หรือชุดสุภาพ (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน โดยไม่ใช้รูปถ่ายประเภทโพลาลอยด์) เพื่อใช้ติดใบสมัคร และติดบัตรประจำตัวนักศึกษา
  1.2 ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง ที่มีชื่อบิดา มารดา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  1.3 ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนตนเอง (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
  1.4 ไฟล์สำเนาหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา เช่น ประกาศนียบัตร ระเบียนแสดงผลการเรียน
  1.5 ไฟล์สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยชื่อตัว ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า ฯลฯ
 2. โปรดส่งเอกสารการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ภาพถ่าย หรือ ไฟล์สำเนา (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) คลิกเพื่อเพิ่มไฟล์ ก่อนไปยังขั้นตอนถัดไป
 
ส่วนที่ 5 เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
              ค่าธรรมเนียมการศึกษาของศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เป็นดังนี้
              1. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย จำนวน 1,140 บาท/ภาคการศึกษา (จำนวน 4 ภาคการศึกษา) หรือ เลือกชำระแบบแบ่งจ่าย จำนวน 190 บาท/เดือน (จำนวน 24 เดือน)
              2. หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย จำนวน 1,360 บาท/ภาคการศึกษา (จำนวน 4 ภาคการศึกษา) หรือ เลือกชำระแบบแบ่งจ่าย จำนวน 230 บาท/เดือน (จำนวน 24 เดือน)
              โปรดอ่านประกาศศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พ.ศ. 2565 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2566 
คลิกอ่านประกาศ
 
ส่วนที่ 6 คำรับรอง
              ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง ตามระเบียบศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม และข้อความที่ข้าพเจ้ากรอกในแบบ สกรส.1 พร้อมทั้งหลักฐานที่ใช้สมัครทั้งหมดถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ และอนุญาตให้ตรวจสอบข้อมูลกับสำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์ รวมทั้งยินยอมให้ใช้ข้อมูลของข้าพเจ้าในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนเท่านั้น หากข้อความข้างบนนี้ไม่เป็นความจริงเพียงข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลักฐานที่ใช้สมัครไม่ถูกต้องตามระเบียบการรับสมัคร หรือเป็นหลักฐานปลอม หรือเป็นข้อความเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้ศูนย์การเรียนถอนสภาพการเป็นนักศึกษา และลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาได้ทันที โดยศูนย์การเรียนไม่ต้องคืน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าวัสดุการศึกษาที่ได้ชำระแก่ศูนย์การเรียนแล้ว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
             ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม และข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่งของศูนย์การเรียนโดยเคร่งครัด