ผู้บริหารศูนย์การเรียน


ผู้บริหารศูนย์การเรียน ตามความในข้อ 8.3.1 ของแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พ.ศ. 2565 และความในข้อ 11 ววรคหนึ่ง ของข้อบังคับศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย

ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล
ดร.นวรัตน์ ทรงเกียรติกุล
ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม
ผอ.ชัชวาลย์ บุตรทอง
นายชัชวาลย์ บุตรทอง
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม

 

ส่วนงาน โครงการจัดตั้งหน่วยจัดการเรียนรู้ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

รก.รอง.ผอ.มณฑล อ้นวันนา
นายมณฑล อ้นวันนา
รักษาการแทน
รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนฝ่ายจัดการเรียนรู้ดอยสะเก็ด