ผู้บริหารศูนย์การเรียน


ผู้บริหารศูนย์การเรียน ตามความในข้อ 8.3.1 ของแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พ.ศ. 2565 และความในข้อ 11 ววรคหนึ่ง ของข้อบังคับศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย

ชัชวาลย์
นายชัชวาลย์ บุตรทอง
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน สกรส.
chatchawalb53@gmail.com