ระบบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

              ขั้นตอนที่ 1  นักศึกษาอ่านประกาศศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย และแบ่งจ่าย หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พ.ศ. 2565 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2566 อ่านประกาศคลิก

             ขั้นตอนที่ 2  นักศึกษาเลือกรูปแบบการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามหลักสูตรที่เข้าศึกษา และความพร้อมในชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน 4 แบบ ดังนี้     
                            แบบ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ชำระแบบเหมาจ่าย 1,140 บาท/ภาคการศึกษา     
                            แบบ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น : ชำระแบบแบ่งจ่าย 190 บาท/เดือน                  
                            แบบ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ชำระแบบเหมาจ่าย 1,360 บาท/ภาคการศึกษา
                            แบบ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : ชำระแบบแบ่งจ่าย 230 บาท/เดือน

              ขั้นตอนที่ 3 ชำระค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านช่องทาง ดังนี้
                          ชื่อธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส อุตรดิตถ์
                          ชื่อบัญชี     : ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม
                                                โดย นายชัชวาลย์  บุตรทอง
                          เลขบัญชี    : 600-0-58165-3

              ขั้นตอนที่ 4 จัดส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินเข้าสู่ระบบได้ที่ คลิกส่งหลักฐานการชำระเงิน
                          นักศึกษารอรับใบเสร็จรับเงินทางอีเมลล์ หรือทางไปรษณีย์ และตรวจสอบรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ทางหน้าเว็บไซต์ www.lislc.com 
                          กรณีในประกาศรายชื่อไม่ปรากฏชื่อของนักศึกษา กรุณาติดต่อ ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม โทรศัพท์ 094-103-9678 จ.-ศ. เวลา 16.30-20.30 และ ส.-อา. เวลา 08.30-20.30 น.