คณะกรรมการศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม

ตามความในข้อ 8 และข้อ 9 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555
ออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม
เป็นสถานศึกษาตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การบริหารศูนย์การเรียนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
ประธานกรรมการศูนย์การเรียน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งกันเองของกรรมการ กรรมการศูนย์การเรียนผู้แทนผู้จัดการศึกษา
กรรมการศูนย์การเรียนผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการศูนย์การเรียนผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการศูนย์การเรียนผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา
และผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม เป็นกรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียน

Untitled-1

รองศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์  มั่งคั่ง
กรรมการศูนย์การเรียนผู้แทนผู้จัดการศึกษา
ประธานกรรมการศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม

เรือตรี ชัยวุฒิ สุขวิทย์

เรือตรี ชัยวุฒิ  สุขวิทย์
กรรมการศูนย์การเรียนผู้ทรงคุณวุฒิ

บุญลือ เลี้ยงประเสริฐ

นายบุญลือ  เลี้ยงประเสริฐ
กรรมการศูนย์การเรียนผู้แทนผู้ปกครอง

ภาพเพ็ญนภา

นางสาวเพ็ญนภา  กฤชทองคำ
กรรมการศูนย์การเรียนผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา

ชัชวาลย์ บุตรทอง
นายชัชวาลย์  บุตรทอง
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม
กรรมการและเลขานุการศูนย์การเรียน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์การเรียนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

คณะกรรมการศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555 ดังนี้
         ข้อ 9 ให้คณะกรรมการศูนย์การเรียนทำหน้าที่กำหนดนโยบายการบริหารและจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของผู้จัดการศึกษา และสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน กำกับ และดูแลระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์การเรียนตามที่กำหนดในแผนการจัดการศึกษา

ข้อ 9.4.1 คณะกรรมการศูนย์การเรียน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
         9.4.1.1 กำหนดนโยบายการบริหารและการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา
         9.4.1.2 ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแลการประกันคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
         9.4.1.3 ให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การเรียนและรายงานการจัดการศึกษาประจำปีของศูนย์การเรียน
         9.4.1.4 ให้ศูนย์การเรียนจัดให้มีการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายใน โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้     
                  (1) กำหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การเรียน
                  (2) จัดทำแผนการศึกษาของศูนย์การเรียนที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การเรียน
                  (3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
                  (4) ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์การเรียน
                  (5) จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
                  (6) จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์การเรียน
                  (7) จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
                  (8) จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
                  (9) มีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศูนย์การเรียน
                  (10) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ รวมทั้งงบประมาณของศูนย์การเรียน
         9.4.1.5 มีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับกิจการของศูนย์การเรียน
         9.4.1.6 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ รวมทั้งงบประมาณของศูนย์การเรียน
         9.4.1.7 กำหนดนโยบายรับผู้เรียนของศูนย์การเรียน
         9.4.1.8 กำหนดอัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา และการส่งเสริมการศึกษาสำหรับหรับผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
         9.4.1.9 เห็นชอบระบบการบริหารบุคคล การพัฒนาบุคลากร และการกำหนดตำแหน่ง
         9.4.1.10 ให้ความเห็นชอบในการจัดทำหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ความแตกต่างของผู้เรียน และส่งเสริมศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้เรียน ชุมชน และสังคม
         9.4.1.11 กำกับ ติดตาม และดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของศูนย์การเรียน
         9.4.1.12 ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคคลทั่วไป และบุคคลด้วยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
         9.4.1.13 พิทักษ์สิทธิของผู้เรียน ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
         9.4.1.14 เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการบริหารงานต่าง ๆ ของศูนย์การเรียน
         9.4.1.15 ระดมทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนทุกด้าน รวมทั้งงการสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
         9.4.1.16 ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์การเรียนกับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ศูนย์การเรียนเป็นแหล่งทรัพยากรของชุมชนและท้องถิ่น
         9.4.1.17 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของศูนย์การเรียนก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานกำกับดูแล และสมาคมสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม
         9.4.1.18 แต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการ เพื่อดำเนินการตามที่สมควร
         9.4.1.19 ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในกฏกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555 ว่าให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์การเรียน และตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง