คณะอนุกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

คณะอนุกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เป็นคณะอนุกรรมการตามความในข้อ 9.4.1.18 ของข้อกำหนดในแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยองค์กรเอกชนในศูนย์การเรียน ศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พ.ศ. 2565 มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของศูนย์การเรียน โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับความเฉพาะของผู้เรียนรายบุคคล ความถนัด ความพร้อม ความสนใจ และสามารถตอบสนองสมรรถนะที่สำคัญซึ่งเป็นเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในตัวชี้วัด รวมถึงเกณฑ์มาตรฐานทางการศึกษาของหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์การเรียนสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสังคม พ.ศ. 2565 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ซึ่งประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย
Untitled-2
นางสาวเกตน์นิภา  ฮาดคันทุง
ประธานอนุกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
รัตติยา
นางสาวรัตติยาพร  ฟูแสง
อนุกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ชัชวาลย์ บุตรทอง
นายชัชวาลย์  บุตรทอง
ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน สกรส.
อนุกรรมการและเลขานุการวัดและประเมินผลการเรียนรู้